OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY BTL Warsaw Sp. z o.o.

Kupujący – klient , Sprzedający – BTL Warsaw Sp. z o.o.

1. Warunki ogólne

- oferty, zamówienia oraz dostawy realizowane są przez Sprzedającego. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

- szczegóły realizacji zamówień, opisane przez zamawiającego, wymagają pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

2. Zamówienia

- zamówienia można składać tylko drogą mailową, faksem lub pocztą.

- Kupujący zawiera umowę zakupu towaru z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

- zamówienie określa w sposób precyzyjny ilość i rodzaj towaru, cenę oraz terminy realizacji.

- Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu wzory, wymagania kolorystyczne oraz inne informacje, jeśli są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w dniu wysłania zamówienia.

- potwierdzenie przyjęcia zamówienia Sprzedający wyśle najpóźniej w 24 godz od otrzymania zamówienia

- złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego wszystkich uzgodnień i postanowień zawartych w potwierdzeniu zamówienia i w „Ogólnych warunkach współpracy z BTL Warsaw Sp. z o.o.”.

3. Formy i warunki płatności

- warunki płatności są każdorazowo kreślone w ofercie i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia

- warunkiem realizacji zamówienia jest dotrzymanie przez Kupującego zasad opisanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ( w szczególności wpłata zaliczki)

- w przypadku nie dotrzymania warunków płatności  w terminie, strony umowy uważać będą , iż nie doszło do złożenia zamówienia i zawarcia umowy

- w przypadku zwłoki w zapłacie zaliczki terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie proporcjonalnie do okresu zwłoki.

- sprzedający może naliczyć z tytułu zwłoki w zapłacie ceny odsetki ustawowe w podwójnej wysokości.

- zapłata ceny następuje z chwilą wpływu na konto Sprzedającego środków pieniężnych.

4. Dostawa towaru

- Sprzedający dostarcza zamówienie korzystając z usług firm kurierskich, lub transportem własnym.

- Sprzedający przygotuje towar do przewozu, koszty opakowania stanowią koszt Sprzedającego (poza szczególnymi przypadkami/wymaganiami opisanymi w zamówieniu).

- koszty przewozu /transportu stanowią koszty Kupującego i będą doliczone do faktury.

5. Ceny

- wyrażone w ofercie ceny poszczególnych artykułów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że z przedstawionej oferty wynika inaczej.
– BTL Warsaw Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie w następstwie: znacznego wzrostu cen na rynku, dużych wahań kursów walut lub zmian przepisów podatkowych, celnych i innych.
– cenami obowiązującymi są ceny podawane każdorazowo przez pracowników Sprzedającego.

6. Rezygnacja z zamówienia

- Sprzedający zaakceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona Sprzedającemu. najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego artykułu.

- rezygnacja nie ma skutku prawnego jeśli zamówiony towar został wyprodukowany, zakupiono materiały do jego produkcji, lub zostało dokonane indywidualne znakowanie towaru.

7. Reklamacje

- Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W razie niezgodności Kupujący winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.

- w wypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów lub dokonania korekty faktury sprzedażowej.
– Sprzedający nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Sprzedającego.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar do momentu przekazania go firmie transportowej.

9. Rękojmia

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych artykułów.
– wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę artykułu.
– Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

10. Własność przedmiotu sprzedaży

- Sprzedający zastrzega sobie prawo własności artykułów, do momentu zapłaty przez Kupującego całej ceny.

11. Rozstrzyganie sporów

- w razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
– w przypadku braku takiego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

BTL Warsaw Sp. z o.o.