Badania marketingowe – podstawowe definicje i podziały

Definicja badań marketingowych to zaledwie jedno zdanie, które wystarczy za całe wywody. Kwintesencja wiedzy zawarta jest w kilkunastu zaledwie wyrazach i brzmi:

Badania marketingowe to proces gromadzenia, przetwarzania i prezentacji, danych, zbieranych w sposób systematyczny i obiektywny. Na końcu procesu zachodzi proces decyzyjny, do którego potrzebna była niezbędna wiedza zdobyta w trakcie badania.

Przed podjęciem badań należy rozważyć kilka kwestii.

Pierwszą jest problem, który wyłonił się z masy spływających danych i wynikający ze specyfiki procesów biznesowych. Od jego wagi zależy między innymi budżet, który zostanie położony na stole.
Choć to trudno przewidzieć na początku, należy oszacować przybliżoną wartość poznawczą zebranego materiału. A także balans między korzyściami ze zdobycia informacji a kosztem poniesionym na ich pozyskanie.

Rodzaje badań marketingowych.

Układ przedmiotowy – to badania środowiska, w którym zachodzą procesy; badanie wyników z działania; badania związane z pakietem marketing mix.

Badania warunków działania rozpatruje:


– popyt na wyroby oferowane
– działania konkurencji
– mresearch otoczenia zewnętrzne – tzw. mikrootoczenia
– badanie stosunków wewnętrznych.

Badania marketing-mix to zestaw czterech narzędzi określanych skrótem 4P (z ang. product, price, placement, promotion) w podstawowej wersji i rozszerzonym do 5P o personel, a nawet 7P (proces, świadectwo materialne), dla usług.
– Produkt – którym mogą być drzwi wewnętrzne
– Cena
– Dystrybucja
– Promocja
– Personel
– Proces
– Świadectwo materialne

Badania skutków działania to:


– wielkość bieżącej sprzedaży
– udział firmy w rynku
– wizerunek trwale związany z marką
– znajomość promocji w środowisku klientów, oddającą sprawność komunikacji.

Rodzaj wykorzystywanych w badaniach źródeł informacji rozróżnia dwa zasadnicze sposoby


– badania wykonywane zza biurka oparte na danych zastanych
– badania terenowe, zbierające nowe dane.

Celem badań jest:


– eksploracja zasobów, która pozwala na zrozumienie istoty zjawiska i określenie zasięgu wpływu
– eksplanacja, czyli wyjaśnienie głębiej położonych aspektów, które zwykle wydobywa na światło dzienne badanie eksploracyjne.

Charakter pozyskiwanych informacji:


– badania ilościowe – ich wyniki można przetwarzać metodami statystycznymi; próba badawcza jest znacznie większa niż w badaniach jakościowych; transpolacja wyników na całą populację
– badania jakościowe – badanie motywów i preferencji; nie można wyników przetwarzać statystycznie; próby są nieliczne, a wyników nie da się uogólnić.